29/01/2023
SKOPJE

Македонија денес – Вистината за Македонија,…

До:

– Копретседател на Македонско-Бугарска комисија за историски и образовни прашања

ДРАГИ ЃОРЃИЕВ

– Министер за надворешни работи

БУЈАР ОСМАНИ

Почитуван Драги Ѓорѓиев !
Секоја чест на Вашата стручност и функција.
Не сте целосно јасни во излагањето.
Сметате дека “ мудро “ решение е работата на Историската комисија да продолжи????????????
ВО ИНТЕРЕС НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД Е ДА ПРЕКИНИ ДИЈАЛОГОТ СО БУГАРИЈА.
Во секој случај во контекст на вашето размислување:
НЕ СМЕЕТЕ ДА ЗАБОРАВИТЕ ДЕКА ИСТОРИЈАТА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН Е ВЕЌЕ НАПИШАНА,
ПОСЛЕ СЕКОЈА ВОЈНА ОД ЗЕМЈИТЕ ПОБЕДНИЧКИ И ПОТВРДЕНА СО ПИСМЕНИ ДОГОВОРИ
И НЕ СМЕЕТЕ ДА ЈА ЗАБОРАВИТЕ НАРОДНО ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 1941-1945 година и
ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА,
ПОРОБЕНА ОД ТУРСКАТА ИМПЕРИЈА, ВТОРА ПОЛОВИНА НА 15- ти ВЕК, КОГА МАКЕДОНИЈА ОД ФЕУДАЛНО ОПШЕСТВО Е ВРАТЕНА ВО РОБОВЛАДЕТЕЛСКО ОПШЕСТВО или РОБОВЛАДЕТЕЛСКА ОПШЕСТВЕНО ЕКОНОМСКА ФОРМАЦИЈА,
КОГА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД Е ПОРОБЕН, РОБ НА ТУРСКАТА ИМПЕРИЈА 5,5 ВЕКА !!!!!!!!!!!! 
Во контекст на претходното должни сте на дневен ред да го поставите:
МЕЃУНАРОДНИОТ ПОВЕЌЕСТРАН БУКУРЕШКИ МИРОВЕН ДОГОВОР, слкучен во БУКУРЕШТ, по Втората Балканска Војна, 10.08.1913 година, помеѓу:
РУМУНИЈА,
СРБИЈА,
ГРЦИЈА и
ЦРНА ГОРА, од една страна и
БУГАРИЈА, од друга страна, 
СО ВАЖНОСТ 100 години и со кој, МАКЕДОНИЈА територијално е поделена на соседните земји и тоа:
– Вардарска Македонија и припадна на Србија,
– Пиринска Македонија и припадна на Бугарија,
– Егејска Македонија и припадна на Грција и
– Мала Преспа и припадна на Албанија. 
Меѓународниот повеќестран Букурешки Мировен Договор од 10.08.1913 година е ПОТВРДЕН СО ПИСМЕН, Меѓународен повеќестран ВЕРСАЈСКИ ДОГОВОР, склучен по Прва Светска Војна, 28.02.1919 година,
помеѓу:
ФРАНЦИЈА,
АНГЛИЈА ,
САД,
ЈАПОНИЈА и
ИТАЛИЈА, од една страна и
ГЕРМИЈА и други победени земји , од друга страна.
Бидејќи рокот од 100 години е истечен, соседните Земји, коментарот погоре, сега основани држави,
ДОЛЖНИ СЕ ДА ЈА ВРАТАТ ПРЕТХОДНАТА СОСТОЈБА.
Односно, должни се:
Присвоената територија од Македонија да ја отстапат од својата државна граница.
Од причина што немаат правна власт врз истата. 
Односно, 
– БУГАРИЈА НЕМА ЈУРИСДИКЦИЈА (JURISDICTIO) НАД ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА,
– ГРЦИЈА НЕМА ЈУРИСДИКЦИЈА НАД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА и
– АЛБАНИЈА НЕМА ЈУРИСДИКЦИЈА НАД МАЛА ПРЕСПА.
Односно Бугарија, Грција и Албанија бесправно ја држат и користат територијата на Пиринска Македонија, Егејска Македонија и Мала Преспа.
Бугарија е должна да ја отстапи територијата на Пиринска Македонија,
Грција е должна да ја отстапи територијата на Егејска Македонија и
Албанија е должна да ја отсапи територијата на Мала Преспа.
Што се однесува до Србија, Вардарска Македонија како поранешна Југословенска Република Македонија
е основана како Република Македонија, на референдумот одржан 08.09.1991 година. 
Оваа Република Македонија формално-правно е призната од Република Србија и Русија и други држави во Светот , 47 на број.. 
Во контекст на претходното должни сте да ги превземете сите потребни дејствија и за: 
ПОНИШТУВАЊЕ И НА ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР, за промена на името на Република Македонија во Република Северна Македонија.
Од причина што е склучен на незаконит начин.
Од причина што на тајно гласање (референдум) Македонскиот електорат се изјаси со “НЕ“ за промена на името на Република Македонија.
Од причина што името Република Македонија во Република СЕВЕРНА Македонија е променето на незаконит начин, на Парламент, каде потребното мнозинство беше обезбедено со девет (9) пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, за кои гласно и јавно се шепоти, примиле мито од по 2.000.000,00 евра, противвредност во денари, за глас. 
Претходното може да се протолкува само како предавство, што е казниво со Законот.
Кога сме кај Втората Светска Војна и НОБ 1941-1945 година должни сте на Република Бугарија да и ја предочите
сета писмена документација од меѓународен и внатрешен план и по која должна е да се произнеси и Европската Унија.
Господине Драги Ѓорѓиев ! 
Должни сте службено да испитате, дали објавата на Фејсбук од страна на Бујар Османи, Министер за надворешни работи на РС Македонија е поткрепена со писмено архивски евидентирана документација на Министерството за надворешни работи на РСМ и истата да се објави јавно и да се превземат соодветни мерки. 
ОД ПРИЧИНА ШТО ДОЛЖНИ СТЕ ДА РАБОТИТЕ ЗАКОНИТО И ПРАВИЧНО И ВРЗ ОСНОВА НА МАТЕРИЈАЛНИ ДОКАЗИ. 
Што се однесува до ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 1903 година: 
НЕПОБИТНА ВИСТИНА Е:
ДИГНАТО Е ОД ВЛАСИТЕ и МАКЕДОНЦИТЕ, ШТО ЖИВЕЕЈА ВО КРУШЕВО и НЕ БИЛО ПОМОГНАТО ОД ВМРО.
ОДНОСНО КРУШЕВЧАНИ 1903 БИЛЕ ОСТАВЕНИ САМИ НА СЕБЕ.
Дедо ми татко на мајка ми Блага, НАУМ (УНЧА) бивш од Скопје, родум од Крушево, по националност беше со Влашко потекло, учесник во Илинденското Востание 1903 година, беше одликуван со ОРДЕН ИЛИНДЕНЕЦ и беше МАКЕДОНЕЦ , а не БУГАРИН. 
Син на Наум, ПЕРО РИСТОВСКИ ОКЕТО, бивш од Прилеп, борец на V-та Прилепска Македонска ударна бригада, во 1944 година, во месноста Мажучиште, Прилеп, на 14 години во нерамноправна борба беше убиен од БУГАРСКИОТ ФАШИСТИЧКИ ОКУПАТОР и коските му се погребани на МОГИЛАТА НА НЕПОБЕДЕНИТЕ во ПРИЛЕП, ЗА СЛОБОДЕН ПРИЛЕП, МАКЕДОНИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА. 
ДОЛЖНИ СТЕ СИТЕ ПРЕТХОДНИ ФАКТИ ДА И ГИ ПРЕДОЧИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА. 
НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ !!! 
МАКЕДОНИЈА Е НА МАКЕДОНЦИТЕ !!! 
Тоа го кажал Крсте Петков Мисирков во книжевното дело “ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ “.
НИКОЈ, АМА НИКОЈ НЕМА ПРАВО ДА ЈА МЕНУВА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА СО КРВ ЗАПИШАНА.
Г-не БУЈАР ОСМАНИ !
Не на Фејсбук, должни сте службено да давате изјави поткрепени со материјални докази, писмено архивски евидентирана граѓа создадена во МНР. 
Секое друго дејствие е Злоупотреба на службената положба и овластување, казниво со Законот.
Со почит.
29.06.2022
Глас од Народот Македонски
3.496 Прегледи

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: