13/04/2024
SKOPJE

Albert Einstein – Време, простор, материја – Дали постојат или се илузија на човечкиот ум,.. ?

Albert Einstein  

Долу пишаното на Англиски јазик и одма после тоа преведено на Македонски јазик, не се само популарни мисли или фрази изјавени од страна на Алберт Ајнштајн туку СЕ ЖИВОТНИ ВИСТИНИ, односно МУДРОСТИ, кои ако се ПРАВИЛНО РАЗБРАНИ ОД ЧИТАТЕЛОТ, може да го подобрат квалитетот на неговото живеење на ПЛАНЕТАВА ЗЕМЈА. 

“I didn’t arrive at my understanding of the fundamental laws of the universe through my rational mind.”

„Не стигнав до моето разбирање за основните закони на универзумот преку мојот рационален ум“.

“Concerning matter, we have been all wrong.

What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses.

Matter is spirit reduced to point of visibility.

There is no matter.”  

„Во однос на материјата, сите погрешивме.

Она што го нарековме материја е енергија, чија вибрација е толку намалена што може да се забележи за сетилата.

Материјата е дух сведена до точка на видливост.

Нема материја“.

“Time and space are not conditions in which we live, but modes by which we think.

Physical concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may seem, determined by the external world.”   

„Времето и просторот не се услови во кои живееме, туку начини на кои размислуваме.

Физичките концепти се слободни креации на човечкиот ум и не се, како и да изгледа, одредени од надворешниот свет“.

“Time does not exist – we invented it.

Time is what the clock says.

The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.”    

„Времето не постои – ние го измисливме.

Времето е она што го кажува часовникот.

Разликата помеѓу минатото, сегашноста и иднината е само тврдоглаво упорна илузија.

“I think 99 times and find nothing.

I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me.”   

„Размислувам 99 пати и не наоѓам ништо.

Престанувам да размислувам, пливам во тишина и вистината доаѓа до мене“.

“The intellect has little to do on the road to discovery.

There comes a leap in consciousness, call it intuition or what you will, the solution comes to you and you don’t know how or why.” 

„Интелектот нема многу работа на патот кон откривањето.

Доаѓа скок во свеста, наречете го интуиција или како сакате, решението доаѓа до вас и не знаете како и зошто“.

“A human being experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of consciousness.

This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us.

Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.”     

„Човечкото суштество се доживува себеси, своите мисли и чувства како нешто одвоено од останатото, еден вид оптичка заблуда на свеста.

Оваа заблуда е еден вид затвор за нас, што нè ограничува на нашите лични желби и на наклонетост кон неколку најблиски луѓе.

Наша задача мора да биде да се ослободиме од овој затвор со проширување на нашиот круг на сочувство за да ги опфатиме сите живи суштества и целата природа во нејзината убавина“.

“Our separation from each other is an optical illusion.”    

„Нашето одвојување еден од друг е оптичка илузија.“

“When something vibrates, the electrons of the entire universe resonate with it.

Everything is connected.

The greatest tragedy of human existence is the illusion of separateness.”

„Кога нешто вибрира, електроните на целиот универзум резонираат со него.

Сè е поврзано.

Најголемата трагедија на човековото постоење е илузијата на одвоеност“.

“Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.”  

„Реалноста е само илузија, иако многу упорна.“

“We are souls dressed up in sacred biochemical garments and our bodies are the instruments through which our souls play their music.”  

„Ние сме души облечени во свети биохемиски облеки и нашите тела се инструменти преку кои нашите души ја свират својата музика“.

“When you examine the lives of the most influential people who have ever walked among us, you discover one thread that winds through them all.

They have been aligned first with their spiritual nature and only then with their physical selves.”   

„Кога ќе ги испитате животите на највлијателните луѓе кои некогаш прошетале меѓу нас, ќе откриете една нишка што се провлекува низ сите нив.

Тие се усогласени прво со нивната духовна природа, а дури потоа со нивното физичко јас“.   

“The true value of a human being can be found in the degree to which he has attained liberation from the self.”   

„Вистинската вредност на човечкото суштество може да се најде во степенот до кој тој постигнал ослободување од себе“.

“The ancients knew something, which we seem to have forgotten.”

„Древните знаеле нешто, што ние се чини дека сме го заборавиле“.

“The more I learn of physics, the more I am drawn to metaphysics.”   

„Колку повеќе учам за физиката, толку повеќе ме привлекува метафизиката“.   

“I am happy because I want nothing from anyone.

I do not care about money.

Decorations, titles or distinctions mean nothing to me.

I do not crave praise.

I claim credit for nothing.

A happy man is too satisfied with the present to dwell too much on the future.”   

“Среќен сум затоа што не сакам ништо од никого.

Не ми е гајле за парите.

Одликувањата, титулите или степенувањата не ми значат ништо.

Не копнеам по пофалби.

Не барам заслуга за ништо.

Среќниот човек е премногу задоволен од сегашноста за да размислува за иднината“.       

 

 

402 Прегледи

Заинтересираните правни и физички лица може да не контактираат на [email protected] , со барање за договор за закупување на рекламен простор на страната: